Responsable del tractament

Identitat: JIRI VACLAVIK  – NIF Y4489467L

Adreça: Carrer Sant Andreu, 21-23, baixos – Manresa 08241

Telèfon: 660524144

Correu: info@musilloc.com

 

Finalitat del tractament de les dades

Tots els usuaris que accedeixen a la nostra pàgina web podran conèixer tot el seu contingut sense necessitat de facilitar cap informació de caràcter personal. Les dades personals només seran recaptats mitjançant formularis específics en funció de la sol·licitud d’informació corresponent.

En cap cas s’utilitzaran per cap altra finalitat que no s’hagi especificat en aquest apartat; no seran utilitzades per enviar-li publicitat, si així ho ha manifestat; ni tampoc seran cedides a tercers.

Les dades personals que ens hagi proporcionat s’han de conservar per un període de 10 anys, o bé fins que expressament se sol·liciti la seva supressió per part de l’interessat. Aquest termini podrà ser prorrogable tàcitament per períodes anuals si no hi ha voluntat expressa d’alguna de les parts, amb un preavís d’un mes anterior al seu venciment. La conservació de les dades es durà a terme sempre per als fins del seu tractament, sense perjudici de l’aplicació de les mesures tècniques i organitzatives apropiades per tal de protegir els drets i llibertats de la persona interessada.

Les dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada dels mateixos, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades.

 

Legitimació del tractament de dades

La legitimació per a la finalitat principal es troba recollida en una de les bases jurídiques establertes al RGPD, concretament a l’article 6.1.a), doncs JIRI VACLAVIK sol·licita expressament el consentiment del l’interessat per a què les seves dades puguin ser tractades amb la finalitat prevista en el punt anterior.

Igualment, el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals, segons disposa l’article 6.1.b) RGPD.

 

Destinataris de les dades

No es preveu que es cedeixin les dades recollides mitjançant el present document puguin ser cedides a tercers. Sí que es cediran, però, quan es tracti d’una obligació legal o bé del compliment de l’objecte d’un contracte.

 

Exercici dels drets propis

Es podran exercir, de manera gratuïta, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, limitació, i portabilitat, enviant un correu electrònic a info@musilloc.com, acompanyat d’una còpia del DNI o document equivalent acreditatiu, o bé dirigint-se a les instal·lacions de JIRI VACLAVIK , al carrer Sant Andreu, 21-23, baixos, 08241 Manresa.